จำนวนบุคลากร

ประเภท อัตรากำลัง ขาด/เกิน
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 500 + 10
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 500 + 10
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 500 + 10
ผู้บริหารสถานศึกษา 500 + 10
รองผู้บริหารสถานศึกษา 500 + 10
ข้าราชการครู 500 + 10
ครู 500 + 10
ครูผู้ช่วย 500 + 10
บุคลากรทางการศึกษา 500 + 10
บุคลากร 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์ 500 + 10
บุคลากร 38 ค (2) 500 + 10
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 100 - 6
ลูกจ้างประจำ 740 + 30
พนักงานราชการ 600 - 12
ลูกจ้างชั่วคราว 855 + 11

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร

รายงานการย้าย

ประเภท ย้ายภายใน ย้ายออก ย้ายเข้า รวม
ข้าราชการครู 500 500 500 500
บุคลากรทางการศึกษา 500 500 500 500

จำนวนรายการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประเภท ชั้นสายสะพาย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรพรรดิมาลา รวม
ข้าราชการครู 500 500 500 1500
บุคลากรทางการศึกษา 500 500 500 1500
พนักงานราชการ 500 500 500 1500